Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Boguszy
1.Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89, poz. 826 z póź. zm.)
2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą ,
5) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,
6) zaświadczenie lekarskie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,
7)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej ( DZ. U z 2005r. Nr 14, poz. 114 z póź.zm).
10)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszy” w terminie do 31 lipca 2007r. na adres: Urząd Gminy Kamionka Wielka 5,
33-334 Kamionka Wielka.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kamionka Wielka.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie lub telefonicznie.

Autor: wa